Wejście
 

Powrót na stronę główną                         
Rejestracja publikacji doktorantów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4/2013 z dnia 21 stycznia 2013 Sekcja Dokumentacji i Oddział Komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej uruchamiają system rejestracji publikacji doktorantów studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pojęcie publikacji obowiązujące w Uwr oraz zakres bazy danych omówione są w załączniku do w/w zarządzenia

Zgłoszenia publikacji

Opisy prac będą wprowadzane do bazy na podstawie list sprawozdawczych stanowiących część ankiety jednostki przedłożonych w Dziale Badań Naukowych. Analizą zostaną objęte sprawozdania z lat 2010 i 2009. Dane wcześniejsze będą wprowadzane sukcesywnie, jednak nie dla wszystkich jednostek organizacyjnych UWr istnieją stosowne zapisy w sprawozdaniach.

Prace można również zgłaszać przez tzw. formularze – dostęp do nich mają osoby wyznaczone w każdej jednostce organizacyjnej UWr. do rejestracji publikacji. Podstawą opisu jest dostarczenie do współpracownika oryginału pracy (zwrot po odnotowaniu danych), w uzasadnionych przypadkach jej kserokopia.

Dane osobowe doktorantów przekazane zostały z Działu Nauczania i są aktualne na rok akademicki 2011/2012. Jeśli będzie potrzeba uzupełnienia listy podpiętej do formularza prosimy o zgłoszenia. Dane można wpisywać na ekranie 5 formularza w polu Uwagi do korektora, przesłać mailem na adres spbd.bu@uwr.edu.pl lub telefonicznie 34-63-115, 163. W tym przypadku minimalne informacje o doktorancie obejmują : nazwisko i imię, nazwisko rodowe w przypadku kobiet (zwłaszcza, jeśli pod tym nazwiskiem były publikowane prace) oraz rok rozpoczęcia studiów doktoranckich.

W przypadku zgłaszania publikacji współautorskiej, gdzie co najmniej jeden z autorów jest pracownikiem a drugi doktorantem sporządza się jeden rekord. Dane pracownika wskazuje się z pola rozwijanego Pracownik, dane doktoranta z pola Doktorant, ewentualnego kolejnego autora niezwiązanego z Uwr wpisuje się do pola Autor inny. Każde nazwisko należy potwierdzić przyciskiem Dodaj.

Opisy prac są weryfikowane w oparciu o katalogi online bibliotek oraz bazy danych.

Prezentacja publikacji doktorantów

Prezentacja publikacji doktorantów UWr przebiega na dwóch poziomach :
  • osobowy : jeśli osoba była na UWr wyłącznie doktorantem – należy skorzystać z indeksu Doktorant ; jeśli osoba była doktorantem a obecnie jest pracownikiem – należy skorzystać z indeksu Autor (każdy z nich dostępny po rozwinięciu listy indeksów)

  • dla jednostki organizacyjnej : po wyborze właściwej jednostki z indeksu Jednostka Uniwersytetu i ustawieniu roku, dla którego ma być sporządzony wykaz pojawi się zbiorcza lista publikacji łącząca zarejestrowane w bazie publikacje pracowników i doktorantów – afiliacja pracowników wpisana jest w kolorze czerwonym, afiliacja doktorantów w kolorze niebieskim
Aby uzyskać wydruk listy publikacji doktorantów dla jednostki organizacyjnej należy wybrać opcję Sprawozdanie roczne i w pojawiającym sie okienku zaznaczyć pole opcji Doktoranci - zestawienie może być przygotowanie łącznie z listą publikacji pracowników lub niezależnie od niej. Plik w formacie tekstowym zostanie wygenerowany po wybraniu przycisku Akceptuj.

Statystyka

Zestawienie tabelaryczne z określeniem liczby publikacji można uzyskać z poziomu wszystkich w/w indeksów tj. Doktorant, Autor oraz Jednostka Uniwersytetu. W tym celu należy wybrać opis pn. Statystyki (lista rozwijana pod domyślnym Opisem pełnym). Wygenerowane tabele można drukować przy pomocy funkcji Wersja do druku lub Sprawozdanie roczne.

UWAGA! W przypadku generowania oddzielnych tabel dla publikacji pracowników i doktorantów dla jednostek organizacyjnych prace współautorskie liczone są oddzielnie ; dla zestawienia „Publikacje pracowników i doktorantów” prace współautorskie pracownik+doktorant liczone są jeden raz. Oznacza to, że suma oddzielnych tabel : publikacje pracowników i publikacje doktorantów będzie zawsze wyższa niż suma wykazana na wspólnej tabeli.

Powrót na stronę główną                         

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Uwagi prosimy kierować na adres spbd.bu@uwr.edu.pl